WEST OPTIONS
GENERELLA BOKNINGSVILLKOR


Allmänt
Om inget annat skriftligen avtalats, gäller West Options generella bokningsvillkor.

Bokningsbestämmelser
Beställd tid debiteras med fullt arvode. All avsedd användning av modellen skall anmälas till agenturen före publicering. Alla priser baseras på modellens individuella heldagspris. En heldag är max 8 timmar, en halvdag max 4 timmar. 2 timmar är minimibeställning.Varje påbörjad timme faktureras med fullt arvode. Tid för make-up/hår och styling skall inräknas i arbetstiden. Bokningar som är bokade som väderberoende kan flyttas 2 gånger utan kostnad, därefter utgår ersättning med 50 % av arvodet. En option skall på förfrågan av agenturen bekräftas av beställande kund inom 24 timmar, i annat fall gäller optionen inte längre. Alla priser och överenskommelser avser publicering i Sverige. För utlandspublicering skall priset avtalas särskilt.

Användning
Bilder av modellen får användas i högst 6 månader räknat från första publiceringsdag. Då modellen kan identifieras eller kopplas samman med en speciell produkt eller tillverkare utgår ett reproduktionsarvode. Priset fastställs av agenturen med hänsyn taget till kampanjens storlek och omfattning. Tillägg för riksannonsering, posters, dr-buss- samt utomhusreklam, internet etc. skall alltid avtalas skriftligen. Underlåter kunden att avtala med agenturen om utökad användning, faktureras den ersättning som agenturen finner skälig.

Avbokningar och förseningar
Avbokning av bekräftad bokning skall helst ske med lika många dagars varsel som bokningens längd, vid timbokningar dock senast 1 arbetsdag före arbetets början. Westoptions förbehåller sig rätten att debitera ett agenturarvode, motsvarande 20 % av det avtalade arvodet, vid avbokning som förorsakat tids-spillan eller mer kostnad för agenturen. Om modellen avbokar en bekräftad bokning skall agenturen efter bästa förmåga hjälpa kunden att hitta en godtagbar ersättningsmodell, men har i övrigt inget ansvar. Vid förseningar orsakade av modellen skall modellen kompensera genom att arbeta längre tid.

Reklamationer
Kunden skall utan dröjsmål framföra reklamationer till agenturen. Modellen skall informeras på plats och arbetet avbrytas. Reklamationer skall om möjligt dokumenteras med polaroider eller annat. Om kunden väljer att fortsätta fotograferingen utgår fullt arvode om inget annat avtalats skriftligen. Agenturens ersättningsansvar är begränsat till 20 % av det avtalade arvodet. Detta hindrar inte kunden från att fodra ersättning av modellen i händelse av grov vårdslöshet.

Resekostnader
Kunden svarar för alla reskostnader. Restid debiteras med 1/2 timarvode.

Hotell och traktamente
Vid bokningar med övernattning svarar kunden för hotellkostnader och för kontant utbetalning av traktamente enligt gällande statliga normer.

Försäkring
Kunden svarar för att modellen är försäkrad under hela bokningstiden. Reseförsäkring skall ingå i reskostnaderna.

Övertidsersättning
Debiteras med timpris.

Betalningsvillkor
Fakturabetalning 10 dagar netto, vid dröjsmål utgår ränta enlig räntelagen. För kampanjer och tillägg skall full betalning vara agenturen tillhanda före första publiceringsdag. Moms tillkommer på samtliga priser.

Tvister och tillämplig lag
Tvister mellan parterna om detta avtals tillämpning eller tolkning skall avgöras av svensk domstol, med Borås tingsrätt som första instans, och med tillämpning av svensk rätt.